English
電気通信大学 
燃料電池イノベーション研究センター 

特任助教 
Acharyya Shankha Shubhra 
アチヤリヤ シヤンカ シユブラ 
Shankha Shubhra Acharyya